Algemene voorwaarden

Download: Algemene Voorwaarden

Bekijk hier het Privacy statement en uitleg over het gebruik van cookies.

 

Artikel 1. Definities
In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis.

Aanbieding: iedere algemene aanbieding door ANWB op www.anwbmedia.nl gepubliceerd of op andere wijze.
Aanleverdatum: de datum zoals door ANWB bepaald, waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij ANWB moet zijn aangeleverd.
Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau Advertenties ter Plaatsing in een medium opgeeft.
Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing in een Uitgave wordt aangeboden.
Advertentiecontract: een contract waarbij de Opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de overeengekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.
Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Advertentie benodigde materiaal.
Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.
Advertentieovereenkomst: een Advertentieorder of een Advertentiecontract.
Advertentieruimte: de overeengekomen mediawaarde, uitgedrukt in voor de Uitgave gangbare eenheden, die voor Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is.
Advertorial: Een advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele pagina maar die afkomstig is van een adverteerder.
ANWB: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., hierna ook aangeduid in vrouwelijk enkelvoud.
Digitale diensten: de door ANWB aan de Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren digitale diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: het aanbieden van Advertentieruimte op een website, het plaatsen van links naar websites op een website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een website.
Evenement: gebeurtenis in verband met één of meerdere titels die een commercieel karakter heeft.
Herplaatsing: elke volgende Plaatsing van dezelfde Advertentie.
Jaaroplage: het aantal exemplaren van een tijdschrifttitel dat betrekking heeft op de edities met een coverdatum die valt in een kalenderjaar.
Mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van Advertentiecontracten.
Offerte: een door ANWB aan Opdrachtgever gedaan specifiek aanbod voor de plaatsing van (een) Advertentie(s) in (een) Uitgave(n).
Opdracht: opdracht tot het plaatsen van een Advertentie.
Opdrachtgever: Adverteerder of Mediabureau.
Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het plaatsen van een Advertentie.
Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie.
Plaatsingskosten: het door de Adverteerder na aftrek van kortingen, netto verschuldigde advertentiebedrag exclusief productiekosten.
Pluspropositie: commerciële bijlage in of bij een titel.
Reclamatietermijn: termijn waarbinnen geklaagd kan worden.
Sluitingsdatum: uiterste datum waarop ANWB Media nog orders van Adverteerder voor een specifieke Advertentie plaatsing accepteert.
Regelen: de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA.
Uitgave: de papieren of digitale publicatie van ANWB waarin de Advertentie wordt geplaatst.
Voorwaarden: de onderhavige algemene advertentievoorwaarden.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2011.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Advertentieovereenkomst of Opdracht, die ANWB sluit met respectievelijk krijgt van een Opdrachtgever voor de plaatsing van Advertenties, Plusproposities en/of andere promotionele uitingen in Uitgaven, via Evenementen of elektronische diensten, waarvoor ANWB de advertentieverkoop verzorgt, en op overige werkzaamheden en diensten die ANWB in dat kader uitvoert. Deze voorwaarden liggen bij ANWB ter inzage, zijn te raadplegen op www.anwbmedia.nl en worden indien mogelijk bij Offerte en in ieder geval op verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
3. De meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen met inachtneming van de interpretaties van de Stichting ROTA zijn van toepassing op iedere Advertentieovereenkomst of Opdracht, die ANWB sluit met respectievelijk krijgt van een Opdrachtgever voor de plaatsing van Advertenties, Plusproposities en/of andere promotionele uitingen in Uitgaven, via Evenementen of elektronische diensten, waarvoor ANWB de advertentieverkoop verzorgt, en op overige werkzaamheden en diensten die ANWB in dat kader uitvoert, voor zover deze de Voorwaarden aanvullen en daarmee niet in strijd zijn. Bij twijfel daarover gaan deze Voorwaarden voor. De Regelen zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, zijn te raadplegen op www.stichtingrota.nl. en worden indien mogelijk bij Offerte en ieder geval op verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
4. De meest recente versie van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zijn van toepassing op iedere Advertentieovereenkomst of Opdracht, die ANWB sluit met respectievelijk krijgt van een Opdrachtgever voor de plaatsing van Advertenties, Plusproposities en/of andere promotionele uitingen in Uitgaven, via Evenementen of elektronische diensten, waarvoor ANWB de advertentieverkoop verzorgt, en op overige werkzaamheden en diensten die ANWB in dat kader uitvoert, voor zover deze de Voorwaarden en de Regelen aanvullen en daarmee niet in strijd zijn. Bij twijfel daarover of botsing tussen deze voorwaarden gaan in hun onderlinge verhouding deze Voorwaarden voor, daarna de Regelen en daarna de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie. De Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en zijn te raadplegen op www.kvgo.nl en worden indien mogelijk bij Offerte en ieder geval op verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
5. ANWB mag deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen, welke wijziging bekend zal worden gemaakt op www.anwbmedia.nl.
6. Enige (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen
1. Offertes van ANWB zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij anders is overeengekomen. Offertes worden door ANWB schriftelijk of per e-mail uitgebracht aan Opdrachtgever. De geldigheidstermijn van een Offerte kan door ANWB schriftelijk of per e-mail worden verlengd.
2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Opdrachtgever door ANWB.
3. Uitingen van ANWB in tijdschriften, op websites of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
4. ANWB mag aangeboden Advertentieruimte aan derden verkopen zolang acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever nog niet schriftelijk of per e-mail door ANWB is ontvangen. Indien een derde zich meldt voor reeds aangeboden Advertentieruimte, neemt ANWB contact op met deze Opdrachtgever en stelt zo nodig een nadere termijn voor acceptatie.
5. Tenzij partijen hiervan schriftelijk of per e-mail afwijken, gelden de in een Aanbieding, Offerte of Advertentieovereenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van een Advertentie, plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen, met inbegrip van uitbreiding of voortzetting, van een Advertentieovereenkomst.
6. Uitingen van ANWB in haar Uitgaven met betrekking tot de Diensten gelden als vrijblijvend aanbod en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

Artikel 4. Totstandkoming en inwerkingtreding van Advertentieovereenkomsten
1. Acceptatie door Opdrachtgever van een Offerte dient schriftelijk of per e-mail binnen de geldigheidstermijn ervan plaats te vinden. Een Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand indien ANWB deze totstandkoming, na acceptatie van een Offerte door Opdrachtgever of na een mondelinge, schriftelijke of per e-mail verstrekte Opdracht door Opdrachtgever, schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2. Een Advertentieovereenkomst kan door Opdrachtgever worden aangegaan op eigen naam ten behoeve van zichzelf, of, indien Opdrachtgever een Mediabureau is, op eigen naam ten behoeve van een derde. Indien de Opdrachtgever de Advertentieovereenkomst aangaat ten behoeve van een derde, dient daar waar in deze Voorwaarden “Opdrachtgever”staat, tevens deze derde te worden begrepen.
3. Indien een Advertentieovereenkomst onder omstandigheden tot stand komt zonder voorafgaande Offerte, zal ANWB de totstandkoming van die Advertentieovereenkomst per omgaande schriftelijk of per e-mail bevestigen aan Opdrachtgever. De Advertentieovereenkomst treedt dan in werking op de datum van deze bevestiging, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Indien door omstandigheden zoals grote spoed géén Offerte is verstrekt én geen bevestiging, schriftelijk of per e-mail, is verzonden conform lid 1 of 3, dan wordt een Advertentieovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van plaatsing van de Advertentie.
5. Reclames in verband met de inhoud van een bevestiging als bedoeld in dit artikel dienen binnen zeven (7) werkdagen na de bevestiging door ANWB schriftelijk of per e-mail te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de inhoud van de Advertentieovereenkomst conform deze bevestiging vaststaat.

Artikel 5. Advertentiecontracten
1. Een Advertentiecontract is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van Opdrachtgever zelf dan wel, indien Opdrachtgever handelt ten behoeve van een derde, ten behoeve van deze specifieke derde waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.
2. Een Advertentiecontract wordt geacht in werking te treden vanaf Plaatsing van de eerste in het kader van het Advertentiecontract af te nemen Advertentie, voor de (resterende) duur van het lopende kalenderjaar en eindigt derhalve op 31 december van betreffend kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de overeengekomen contractsduur (inclusief een eventuele verlenging) is verstreken.
3. Indien ANWB besluit tot beëindiging van een Uitgave dan wel tot vermindering van het aantal verschijningen ervan hebben Opdrachtgevers geen recht meer op plaatsing en is ANWB niet meer tot plaatsing gehouden van Advertenties in deze Uitgave , ondanks een op deze Uitgave betrekking hebbend Advertentiecontract, vanaf het moment dat deze plaatsing niet meer mogelijk is.
4. Eventuele wijzigingen in de oplage(n) van één of meer Uitgaven tijdens de contractsduur hebben geen invloed op de inhoud van het Advertentiecontract.
5. Indien Opdrachtgever niet tijdig binnen de contractsduur de overeengekomen Advertentieruimte heeft afgenomen of kan afnemen, kan Opdrachtgever ANWB vóór afloop van de contractsduur schriftelijk of per e-mail verzoeken om een verlenging van de contractsduur met maximaal twee maanden, teneinde de nog niet gebruikte overeengekomen Advertentieruimte af te nemen. In dat geval worden de op het moment van Plaatsing geldende tarieven in rekening gebracht.
6. Opdrachtgever is gerechtigd om de overeengekomen Advertentieruimte binnen de contractduur te overschrijden. De overeengekomen tarieven blijven dan van toepassing, zonder verdere toeslag.
7. Indien Opdrachtgever ANWB verzoekt om een Pluspropositie-opdracht of een Opdracht voor andere promotionele uitingen tegen een latere datum dan overeengekomen uit te voeren, behoudt ANWB zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen met de extra te maken kosten.
8. Indien Opdrachtgever na afloop van de (al dan niet verlengde) contractsduur niet de volledige overeengekomen Advertentieruimte heeft afgenomen, vervalt na deze afloop het recht op verdere Plaatsing en kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie in geld, advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Opdrachtgever is niettemin gehouden tot betaling van het gehele verschuldigde bedrag ter zake van het advertentiecontract, waarbij de op basis van de overeengekomen Advertentieruimte aan Opdrachtgever verstrekte kortingen komen te vervallen en worden herberekend op basis van de daadwerkelijk afgenomen Advertentieruimte.

Artikel 6. Advertenties
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties en het daarvoor aangeleverde Advertentiemateriaal.
2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart ANWB voor aanspraken van derden ter zake.
3. ANWB behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van Advertenties naar redelijkheid te wijzigen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.
4. ANWB behoudt zich het recht voor een Advertentie(order), desnoods zonder opgave van redenen, te weigeren.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, verleent ANWB Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten. ANWB is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde Uitgave te plaatsen.

Artikel 7. Advertentiemateriaal
1. Het Advertentiemateriaal dient uiterlijk op de Aanleverdatum in het bezit te zijn van ANWB. ANWB is gerechtigd Advertentiemateriaal dat om welke reden ook na de Aanleverdatum wordt ontvangen niet te plaatsen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de met de betreffende Advertentie(order) gemoeide kosten. Opdrachtgever draagt het risico van de verzending van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
2. ANWB zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, het verloren gaan of op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal, tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
3. Het Advertentiemateriaal dient bij ANWB te worden aangeleverd overeenkomstig de daartoe door ANWB gestelde eisen, die zijn te raadplegen op www.anwbmedia.nl.
4. Opdrachtgever staat er voor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan een computersysteem, computerprogramma’s of websites. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij bij online aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de website(s) van ANWB kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de website(s) van ANWB onevenredig zwaar belasten.
5. ANWB heeft het recht Advertentiemateriaal dat niet conform de in lid 3 en 4 genoemde vereisten wordt aangeleverd te weigeren, dan wel de met plaatsing daarvan gemoeide extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. ANWB streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in de Uitgave. Opdrachtgever dient echter naar alle redelijkheid rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
7. Indien het Advertentiemateriaal na de Aanleverdatum aan ANWB ter beschikking is gesteld en plaatsing nog mogelijk is, worden correcties, klachten en claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Het Advertentiemateriaal wordt door ANWB niet retour gestuurd aan Opdrachtgever. ANWB heeft het recht dit materiaal na voltooiing van de opdracht te vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.
9. De (intellectuele) eigendom ten aanzien van door of namens ANWB vervaardigd Advertentiemateriaal berust exclusief bij ANWB.
10. ANWB stelt op verzoek van Opdrachtgever één bewijsnummer van de Uitgave met betreffende Advertentie ter beschikking in digitale- dan wel in printvorm, zulks ter keuze van Opdrachtgever.
11. Indien een Advertentie in meerdere uitgaven en/of edities van dezelfde Uitgave is geplaatst en Opdrachtgever ANWB om extra bewijsnummers verzoekt, is ANWB gerechtigd voor de verstrekking van deze extra bewijsnummers door haar vast te stellen kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 8. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Advertorials
1. Boven een Advertorial wordt te allen tijde in 8 puntskapitaal de vermelding “Advertentie” of “Advertorial” geplaatst. Om productietechnische redenen mag dit bij uitzondering ook onderaan de pagina worden geplaatst.
2. Een Advertorial is minimaal 1/1 pagina. Bij een Advertorial van meer dan twee pagina’s wordt de vermelding “Advertentie” of “Advertorial” tenminste op de eerste en laatste pagina geplaatst. Het logo van Opdrachtgever wordt op elke pagina of spread afgebeeld.
3. Het aantal Advertorials per editie van de betrokken Uitgave is gelimiteerd tot maximaal twee voor een wekelijkse Uitgave en maximaal vier voor een maandelijkse Uitgave.
4. Een Advertorial mag niet in dezelfde Uitgave of in een andere Uitgave worden herplaatst.
5. In de editie waarin een Advertorial van een bepaalde Opdrachtgever wordt geplaatst mag deze Opdrachtgever in deze editie geen extra redactionele aandacht krijgen.
6. De lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en kop- en/of broodletter van de Uitgave, een en ander ter beoordeling van ANWB.
7. De (sub-)titel en/of het logo van de Uitgave of ANWB mogen niet in de tekst van de Advertorial worden gebruikt.
8. De afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld en in de Advertorial mag niet worden gesproken namens de redactie van betreffende Uitgave.
9. Het logo en het desbetreffende product of de dienst van Opdrachtgever in een packshot dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld.
10. Door ANWB (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van ANWB. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het gebruikte materiaal zonder voorafgaande toestemming van ANWB te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

Artikel 9. Tarieven en betaling
1. ANWB publiceert jaarlijks op www.anwbmedia.nl de advertentietarieven zoals die gelden voor het betreffende jaar, door middel van de tariefkaarten, alsook de tarieven voor de Plusproposities. Op eerste verzoek worden exemplaren daarvan kosteloos toegezonden.
2. ANWB behoudt zich het recht voor om de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven te herzien. Indien tussentijdse tariefwijzigingen plaatsvinden, zijn deze niet van toepassing op eerder schriftelijk of per e-mail gemaakte afspraken.
3. ANWB verleent enkel 15 % korting op het bruto bedrag van de verschuldigde advertentiekosten, indien Plaatsing tot stand is gekomen door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die is geregistreerd door de Commissie voor de Verlening van Registraties van de Stichting ROTA en deze door ANWB als Mediabureau wordt aanvaard. De korting wordt verleend door verrekening met het te betalen bedrag.
4. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5. Betaling van het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 28 kalenderdagen na factuurdatum.
6. Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. ANWB is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
7. De in lid 5 genoemde termijn geldt als fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Alle kosten die gemoeid zijn met de (buitengerechtelijke) incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van Opdrachtgever, waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150,-.
8. Reclames over een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur vaststaat.

Artikel 10. Annulering
1. Met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 7 van de Regelen is Opdrachtgever bij annulering het volgende verschuldigd:
a) annulering korter dan twee (2) werkdagen vóór de Aanleverdatum: 10% van het met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag;
b) annulering na de aanleverdatum: het volledige met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag.
2. Bij annulering van een Advertentie(order) waarop een Advertentiecontract van toepassing is, brengt ANWB het verschil tussen de overeengekomen korting en de korting voor de daadwerkelijk afgenomen Advertentieruimte in rekening bij Opdrachtgever.
3. Annulering dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te geschieden.
4. De door ANWB gemaakte kosten in verband met specifieke eisen aan de Advertentie komen in geval van annulering te allen tijde volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11. Tekortkoming, aansprakelijkheid, opschorting, ontbinding
1. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst is ANWB gerechtigd de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten en (alsnog) vooruitbetaling te verlangen, dan wel de Advertentieovereenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn tot herstel is gegund, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van Opdrachtgever. Geen ingebrekestelling is vereist bij overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn. Opschorting of ontbinding door ANWB ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het volledige met de Advertentieovereenkomst gemoeide bedrag.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade aan de zijde van ANWB als gevolg van zijn tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst, onverminderd de verplichting tot betaling van het volledige met de Advertentieovereenkomst gemoeide bedrag. Opdrachtgever vrijwaart ANWB voor aanspraken van derden terzake en voor alle overige kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen kosten van juridische bijstand.
3. Indien bij de uitvoering van een Pluspropositie-opdracht door een dergelijk tekortschieten schade wordt veroorzaakt aan tijdschriften van ANWB of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
4. ANWB is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever ontstaan door het niet (tijdig) plaatsen van een Advertentie, door onjuistheden in (de weergave van) een Advertentie of door andere oorzaak, indien haar terzake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Bij herhaalde plaatsing van eenzelfde Advertentie is ANWB slechts aansprakelijk voor fouten, indien en voor zover de betreffende fout na melding door Opdrachtgever binnen de door ANWB aangegeven termijn niet is hersteld.
5. Elke aansprakelijkheid van ANWB is te allen tijde beperkt tot het met de betreffende Advertentie gemoeide bedrag. Aansprakelijkheid van ANWB voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien zich aan de zijde van ANWB onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft zij het recht de uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van ANWB, de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. ANWB is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers van ANWB of andere door haar ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop ANWB geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
7. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft opdrachtgever het recht om de Advertentieovereenkomst schriftelijk of per e-mail met onmiddellijke ingang te beëindigen.
8. Indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard is ANWB gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail te beëindigen, onverminderd de verschuldigdheid tot betaling van het gehele met de Advertentieovereenkomst gemoeide bedrag. Indien sprake is van een Advertentiecontract dat is afgesloten ten behoeve van een derde en deze derde gedurende de looptijd van het Advertentiecontract in staat van faillissement wordt verklaard, heeft Opdrachtgever het recht om, in plaats van betaling van het nog verschuldigde bedrag, te volstaan met betaling van het verschil tussen de ontvangen korting en de korting die op basis van het reeds bestede bedrag volgens de geldende tariefkaart van toepassing zou zijn.

Artikel 12. Derden
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de
Advertentieovereenkomst. De Opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een derde een Advertentieovereenkomst is aangegaan staat er voor in, dat deze derde de bepalingen van de Advertentieovereenkomst aanvaardt en naleeft.
2. Indien een Mediabureau een Advertentieovereenkomst afsluit in naam en voor rekening van een derde (zijnde de Opdrachtgever), dient dit Mediabureau op verzoek van ANWB aan te tonen dat hij bevoegd is te handelen in opdracht van deze derde. Indien niet kan worden aangetoond dat het Mediabureau bevoegd handelde wordt het geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Artikel 13. Klachten
1. Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de reproductie van de Advertentie in de Uitgave kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal en/of eventuele drukproeven.
2. Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst (waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproduceren of de kleurkwaliteit) dienen door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na (de eerste) verschijningsdatum van de Uitgave waarin de Advertentie is gepubliceerd schriftelijk of per e-mail bij ANWB te zijn ingediend, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.
3. Klachten over (de uitvoering van) een Advertentie(overeenkomst) ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder betaling van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten worden niet geaccepteerd.

AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ADVERTENTIES IN ONLINE UITGAVEN

Artikel 14. Algemeen, impressies
1. Deze aanvullende bepalingen zijn slechts van toepassing op display advertenties, zoals buttons, banners, skycrapers etcetera. Deze aanvullende bepalingen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op rubrieksadvertenties en search engine advertising.
2. De tarieven voor Advertenties in digitale Uitgaven worden onder andere weergegeven op basis van de kosten per duizend impressies (“CPM”) (zoals vermeld in de toepasselijke tariefkaart).
3. Advertentieovereenkomsten waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden in overleg met Opdrachtgever:
a) gestaakt, in welk geval alleen de uitgeserveerde impressies worden afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
b) verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen impressies is uitgeserveerd; of
c) ingezet op andere digitale Uitgaven.

Artikel 15. Premium Display Advertising
1. Onder Premium Display Advertising wordt verstaan het exclusieve recht van Opdrachtgever om te adverteren op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van ANWB. De exclusiviteit geldt alleen ten aanzien van de vaste displayposities en in geen geval ten aanzien van tekstlinks.
2. In het geval van Premium Display Advertising stelt ANWB het gebruik van frequency caps kosteloos aan Opdrachtgever ter beschikking.
3. In het geval van Premium Display Advertising heeft Opdrachtgever het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Advertenties toe te voegen, met dien verstande dat ANWB het recht heeft, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.
4. Rapportages met betrekking tot Premium Display Advertising worden door ANWB geleverd op order-, site-, zone- en dagniveau.
5. Binnen Premium Display Advertising is ANWB zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door ANWB bekend gemaakte aanleverspecificaties.

Artikel 16. Fixed Position Advertising
1. Onder Fixed Position Advertising wordt verstaan het recht om te adverteren op een vaste positie op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van ANWB.
2. Rapportages met betrekking tot Fixed Position Advertising worden door ANWB geleverd op order-, site- en dagniveau.
3. Mocht de vaste positie van Opdrachtgever door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan is ANWB gerechtigd om plaatsing van de Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade.

Artikel 17. Additionele kosten
1. Eventuele met online Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van Display Advertising, komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde kosten niet accepteert, is ANWB gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Opdrachtgever tot vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

Artikel 18. Overig
1. ANWB legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Op deze vastlegging is het privacy statement van ANWB van toepassing, te vinden op www.anwb.nl.
2. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk of per e-mail door ANWB bevestigd.
3. De onverbindendheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
4. Op de Advertentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
5. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 19 – Gebruikslicentie ANWB-testpredicaat
Voor producten met een eindoordeel van vier sterren of hoger, heeft ANWB een ANWB-testpredicaat. Deze kan door Deelnemer tegen betaling bij ANWB kan worden afgenomen. Nadere specificaties zullen door ANWB worden verstrekt, op het moment dat Deelnemer met een product vier sterren of hoger heeft behaald. ANWB verleent aan Deelnemer het recht om in commerciële uitingen voor de duur van één jaar na publicatie gebruik te maken van het ANWB-testpredicaat met het juiste aantal sterren onder de volgende specifieke condities:
1. ANWB verleent, afhankelijk van het afgenomen pakket bij het ANWB-testpredicaat, Deelnemer toestemming om in/op internet, social media, print, billboards, en televisiecommercials het predicaat te gebruiken.
2. Het is Deelnemer alleen toegestaan het ANWB-testpredicaat te tonen indien zij:

    • dit doet rechtsreeks in verband met en alleen met referte aan het onderzochte product;
    • het onderhavige product gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet heeft aangepast op enige wijze die van invloed kan zijn op de ANWB testresultaten, indien het product wel op zodanige wijze wordt aangepast, dient Deelnemer het gebruik van de ANWB testresultaten te staken.

3. Deelnemer is niet gerechtigd andere beeldmerken van ANWB te gebruiken, waaronder het logo van ANWB, dan wel zelfstandig logo’s te ontwerpen waar het woord- en/of beeldmerk van ANWB in is verwerkt.

Artikel 20 – Gebruikslicentie ANWB-Fiets Select deelnamelogo
 Voor producten in Fiets Select, heeft ANWB een ANWB Fiets Select- deelnamelogo. Deze ontvangt Deelnemer bij betaalde deelname aan Fiets Select. Nadere specificaties voor gebruik van het logo zullen door ANWB worden verstrekt. ANWB verleent aan Deelnemer het recht om in commerciële uitingen voor de duur van twee kalenderjaren gebruik te maken van het ANWB Fiets Select-deelnamelogo onder de volgende specifieke condities
1. ANWB verleent Deelnemer toestemming om in/op internet, social media, print, billboards, en televisiecommercials het logo te gebruiken.
2. Het is Deelnemer alleen toegestaan het ANWB Fiets Select-deelnamelogo te tonen indien zij:
-dit doet rechtstreeks in verband met en alleen met referte aan het specifieke model fiets waarvoor betaald wordt op Fiets Select;
-het onderhavige product gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet heeft aangepast op enige wijze die van invloed kan zijn op de getoonde informatie en beoordeling op ANWB Fiets Select, indien het product wel op zodanige wijze wordt aangepast, dient Deelnemer het gebruik van de ANWB Fiets Select-deelnamelogo te staken.
3. Deelnemer is niet gerechtigd andere beeldmerken van ANWB te gebruiken, waaronder het logo van ANWB, dan wel zelfstandig logo’s te ontwerpen of aan te passen waar het woord- en/of beeldmerk van ANWB in is verwerkt